آیا رژه امسال را دوست داشتید

نظرسنجی
آیا رژه امسال را دوست داشتید
پاسخ را انتخاب نمایید
انتخاب پاسخ به رای
شما پیشتر رای داده اید
شما پیشتر در این رایگیری شرکت کرده اید و نمیتوانید مجددا رای بدهید
Excess Votes
You may choose up to 0 votes
Membership data not correct
Please enter your membership number, first name and last name (the same on your card)
سپاس!
سپاسگزاریم از حمایت شما