درباره ما

درباره ما
رژه سالانه ايرانيان در نيويورك پيامد تلاشهاي يك سال جامعه ايراني براي جشن گرفتن تاريخ پربار ايران ميباشد

‎رژه سالانه ايرانيان در نيويورك پيامد تلاشهاي يك سال جامعه ايراني براي جشن گرفتن تاريخ پربار ايران ميباشد. بنياد رژه ايرانيان كه يك بنگاه غيرانتفاعي هست كارفرماي هماهنگ نمودن اين برنامه ميباشد. اين بنياد غير انتفاعي هيچگونه وابستگي به گروه هاي سياسي و يا مذهبي (كيشي و آييني) ندارد. ‎رژه ايرانيان كه در هفته دوم ماه اوريل هر سال برگزارميشود راهي براي شناساندن و پيشبرد فرهنگ پربار ايران و دستاوردهاي هنري، علمي، فولكروريك (بومي) و تمدن (شهريگري)ايراني در درازاي تاريخ به همه ي مردم ميباشد. ‎آرمان و ديدگاه‎ كار پايه اي اين بنياد سازماندهي، پيشبرد، هماهنگي و برپايي يك رژه فرهنگي در هفته هاي سوم يا چهارم ماه مارس در راستاي جشن نوروز ميباشد. اين رژه در پله نخست در شهر نيويورك و سپس بنا به صلاحديد هيّئت مديره بنياد (بزرگان انجمن ) در شهرهاي ديگر انجام ميگيرد. اين رژه راهي براي شناساندن و پيشبرد فرهنگ ديرپاي ايران بويژه در زمينه هاي هنري، علمي، و فولكروريك (بومي) و در يك سخن ، براي اشنايي بيشتر مردم با تمدن ايراني ميباشد. ‎اين رژه هر ساله زير پرچم امريكا و پرچم (درفش) تاريخي ايران ( رنگهاي سبز و سپيد و سرخ همراه با نشان شير و خورشيد) برپا ميشود. اين پرچم تاريخي ايران نشانگر هيچگونه نگرش سياسي و يا مذهبي نميباشد و هم زمان جلوه گر تاريخ چند هزار ساله ايران است. ‎تحت سرپرستي و اداره هيئت مديره، بنياد ميتواند ياري هاي مالي و ديگر كمك هاي كسان را دريافت و از انها براي پيشبرد آرمانهاي خود بهره گيري نمايد. اين بنياد يك سازمان غير مذهبي و غير سياسي ميباشد. ‎گستره تلاشهاي بنياد در بر گيرنده پيدايش پيوند هاي دوستانه و درك دوسويه ميان گروه هاي ايراني با گروه هاي غير ايراني (انيراني) و ديگر مردمان جهان، اموزش كودكان و جوانان ايراني در باره يادگارهاي فرهنگيشان، اموزش غير ايرانيان (انيرانيان) در باره تاريخ و فرهنگ ايران و كوشش هاي بجاي ديگر بنا بر راي هيئت مديره ميباشد. نشان دادن ويژگي هاي فرهنگ ايراني در باره ي همزيستي آشتي جويانه با مردماني كه از نژادها، قوم (تيره) ها، مذهب (آيين يا كيش ) ها، فرهنگ ها و ديگر دگرباشان هستند از جمله آرمانهاي بنياد براي گفتن خواسته جامعه ايرانيان درباره ي همزيستي آشتي جويانه با پيوستگي و هم اهنگي با ديگر شهروندان ، و آميختن در جامعه امروزي امريكا ميباشد. ‎با تصميم هيّئت مديره، بنياد ميتواند گامهايي در مورد شناساندن فرهنگ، تمدن، اداب، و جشنهاي ايران به همگان از راه نشريات حقيقي يا مجازي يا برگذاري كلاسها و سمينارهاي گوناگون بردارد. همچنين، بنياد با برگذاري همايشهاي در خور، اداب و رسوم جشنهاي ايراني را پاس ميدارد و به هنگام نياز و موقعيت مناسب گامهايي براي گرداوري پشتوانه مينمايد

(آیین نامه3.1 -3)


رهبری ما

بنیاد رژه ایرانیان توسط یک هیئت مدیره منتخب اداره میشود.

هیئت مدیره (افسران)

آقای ایرج جاوید رئیس

آقای حمید زارعی معاون و بازاریابی

دکتر پرسیا جمشیدی دفتردار

هیئت مدیره

دکتر پرویز بهفرین

آقای رضا صیادی

دکتر مهدیس اسدی

خانم سوسن ماکیانی (علی البدل)

خانم منیژه اقبالی (علی البدل)

خانم ماندانا ذوالقدر (علی البدل)

هیئت امنا
دکتر مهشید اسدی، از بنیانگذاران
دکتر سیروس اسدی،از
بنیانگذاران
دکتر دیوید یزدان، رئیس هیئت امنا

آقای بابک ارمانخواه

دکتر اولگا کووالنکو
دکتر میشل تبریزی
خانم فلوریا نیک پور
آقای محسن زندیه
آقای الکس پیکار

آقای پاول پیکار

آقای محسن سرودی

خانم مهین فقیه
آقای کاظم باقری
آقای کامران جاوید