مشاور ثابت هیات مدیره بنیاد درگذشت

خبرها
مشاور ثابت هیات مدیره بنیاد درگذشت

فلک آخر ربودی نو گل فرزانه ما را
به خاموشی سپردی محفل و کاشانه ما را
ندانم از چه رو کردی شغل خویش گل چیدن
گل ما چیدی و بر هم زدی گلخانه ما را.
متاسفانه دوست و همکار عزیز ما آقای بهمن رادفر که از روز اول تشکیل بنیاد رژه ایرانیان از اعضای فعال و مشاور ثابت هیات مدیره این بنیاد بود دیروز ۲۳ اکتبر دار فانی را دفاع گفت.
بهمن جان همیشه به یادت هستیم.